Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gospodarka Odpadami

 >  Gospodarka Odpadami > Analiza stanu gospodarki odpadami

 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK

 

I . Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Podstawę do przeprowadzenia Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,stanowią zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016, poz. 250 ).

Zgodnie z art. 9tb w/w ustawy gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli , prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Zakres Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje:

 1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

 2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

 3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

 4. liczbę mieszkańców,

 5. liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,

 6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

 7. ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Analizę opracowano na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli , prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na podstawie innych dostępnych danych związanych z prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Środa Śląska.

 

II. Uwarunkowania prawne.

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r. odbywało się zgodnie podjętymi uchwałami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tj:

 

 1. Uchwała nr XXV/207/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Środa Śląska” zmieniona Uchwałą Nr XXVII/235/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Środa Śląska”

   

 2. Uchwała Nr XXX/263/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 maja 2013 r. .w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  Uchwała ustala metodę ustalania opłaty tj od ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz jej wysokość tj.

  13,10 zł/osoby za odebrane odpady zbierane nieselektywnie

  12,00 zł/osoby za odpady zbierane selektywnie.

 3. Uchwała Nr XXV/209/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona Uchwałą Nr XXVI/234/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

  Uchwała reguluje obowiązki gminy w stosunku do właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę. W szczególności określa :

  a) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych -nie rzadziej niż co 2 tygodnie

  b) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nieodpłatne przyjmowanie selektywnie zabranych odpadów takich jak: surowce wtórne, które nie mieszczą się w pojemnikach, metale, odpady wielkogabarytowe ( np. meble, urządzenia sanitarne) odpady niebezpieczne (zużyte opony, oleje, akumulatory, baterie, świetlówki, termometry rtęciowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po farbach i chemikaliach odpady elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD i RTV) odpady remontowe wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach, zużyte nośniki informacji (kasety VHS, CD) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów.

  w PSZO czynnym codziennie w dni robocze oraz soboty ( oprócz dni świątecznych) w godzinach od 12. do 20. w okresie od 2 maja do 30 września oraz w godzinach od 10. do 18. w pozostałym okresie.

   

 4. Uchwała Nr XXXI/274/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 czerwca 2013 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zmieniona Uchwałą Nr XXVII/229/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 5. Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016, poz. 250 ) zobowiązuje gminy do zapewnienia odpowiednich poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania tj.:

 

 1. osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  - poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

  - poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 2. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  - do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

  - do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012, poz. 676)

 

 III. Przyjęty system odbioru odpadów.

 

System zbierania odpadów odbywał się , w zależności od zadeklarowanego sposobu zbiórki przez właściciela ,jako zbieranie selektywne lub jako zbieranie nieselektywne.

 

 1. Odbiór odpadów zbieranych nieselektywnie odbywał się w oparciu o pojemniki na odpady zmieszane.

 2. Odbiór odpadów zbieranych z selektywnie, z nieruchomości, polegał na segregowaniu wytwarzanych w gospodarstwie domowym odpadów na dwie grupy: „odpady suche” i „odpady mokre”, w podziale na grupy:

 • `odpady mokre -należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, takie jak: resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, resztki warzyw i owoców, kurz z odkurzaczy, odpady roślinne, trawa, liście, ziemia po kwiatach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, drewno, zabrudzony i mokry papier, itp.; gromadzone w pojemnikach oraz drzewka choinkowe po okresie świątecznym. Odpady "mokre" należy zakwalifikować jako - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.

 • odpady suche–należy przez to rozumieć odpady resztkowe pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów mokrych z odpadów, o gabarytach umożliwiających umieszczenie ich w pojemniku, w tym odpady takie jak: metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, tekstylia, obuwie, fajans, zużyte środki higieniczne np. pampersy, odpady wielomateriałowe itp. gromadzone w pojemnikach z napisem „suche”. Z uwagi na „resztkowy' charakter odpadów suchych, odpady suche sklasyfikowano jako zmieszany odpad komunalny.

   

 1. Pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych, tj:

 • surowce wtórne, które nie mieszczą się w pojemnikach

 • metale

 • odpady wielkogabarytowe ( np. meble, urządzenia sanitarne)

 • odpady niebezpieczne (zużyte opony, oleje, akumulatory, baterie, świetlówki, termometry

 • rtęciowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po farbach i chemikaliach

 • odpady elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD i RTV)

 • odpady remontowe wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach,

 • zużyte nośniki informacji (kasety VHS, CD)

 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów.

  były przekazywane przez właścicieli nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO w Krynicznie).

  Przeterminowane leki, zużyte termometry rtęciowe, baterie oraz nośniki informatyczne ( kasety VHC, płyty CD), to odpady, które należało selekcjonować były zbierane również w siedzibie Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS w Środzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 7 codzienne w dni robocze od godziny 7.00 do 15.00.

   

 1. Okresowe zbiórki w formie tzw. „wystawek krawężnikowych” odpadów wielkogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z harmonogramem, przeprowadzane z częstotliwością nie rzadziej niż:

  a) na terenie miasta Środa Śląska - raz na 2 miesiące;

  b) na terenach wiejskich zabudowanych nieruchomościami wielorodzinnymi - raz na 2 miesiące

  c) na pozostałym terenach wiejskich - raz na kwartał

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych przejęła gmina, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podmiot odbierający odpady dostarczał i wyposażał nieruchomość w pojemniki w ramach świadczonej usługi odbioru odpadów.

 

IV. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Przetwarzanie to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie odpadów na składowiskach).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

W „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012” określono granice regionów gospodarki odpadami komunalnymi, ze wskazaniem gmin wchodzących w skład danego regionu.

 

Zaproponowany kształt regionów ma na celu zapewnienie funkcjonowania na obszarze każdego z nich, instalacji spełniających kryteria dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a także daje pewność poprawnego i efektywnego działania systemu gospodarowania odpadami w województwie, który opiera się na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

W województwie dolnośląskim wydzielono sześć regionów gospodarki odpadami komunalnymi:

 • Region Zachodni

 • Region Północny

 • Region Północno-centralny

 • Region Środkowo-sudecki

 • Region Wschodni

 • Region Południowy

 • Region Wschodni

 

Zgodnie z podziałem określonym w WPGO gmina Środa Śląska należy do Regionu Północno – centralnego. Zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu gminy Środa Śląska przetworzone zostały w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów, istniejących na terenie północno - centralnego regionu.

 

Zmieszane odpady komunalne trafiły do Instalacji do mechaniczno -biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Kryniczno. Instalacja ta, w pełni zabezpiecza potrzeby związane z przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy. Wydajność instalacji:

105 000 Mg/r - część mechaniczna,

50 000 Mg/r - część biologiczna.

V. Potrzeby inwestycyjne związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK został utworzony przez firmę TRANS – FORMERS zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy . Odpady komunalne tzw. problematyczne przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede wszystkim rozbudowy selektywnego zbierania odpadów komunalnych o dodatkowe punkty zbierania odpadów tzw. problematycznych.

 

VI. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, może być przeznaczona tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które to koszty obejmują:

· odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

· tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

· koszt wyposażenia w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych,

· obsługę administracyjną tego systemu.

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 18.11.2014 r. podpisano z firmą PHK TRANS_FORMERS Wrocław – Umowę Nr WZP 272-38/14 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 r.

 

Ogólny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w okresie od 01.01.2016 r. d0 31.12.2016 r. Wyniósł 2 469 147,84 zł.

Powyższa kwota wynika z następujących kosztów jednostkowych poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych :

 

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w wysokości: 11,34 zł./osobę zamieszkałą, w tym :

- koszt odbiór odpadów – 4,86 zł./osobę zamieszkałą

- koszt zagospodarowania odpadów zbieranych  selektywnie – 6,48 zł./osobę zamieszkałą

b) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w wysokości : 12,42 zł./osobę zamieszkałą, w tym:

- odbiór zmieszanych odpadów komunalnych 4,86 zł./osobę zamieszkałą

- koszt zagospodarowanie zmieszanych odpadów 7,56 zł./osobę zamieszkałą

c) organizacja i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO) – 4 320,00 zł/miesiąc

 

VII. Liczba mieszkańców.

 

Na terenie gminy Środa Śląska, według danych GUS na dzień 31.12.2015 r. zamieszkiwało 19 719 osób.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. ilość mieszkańców zamieszkujących teren gminy, wynikająca ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyniosła 16 479 mieszkańców z czego :

 • Liczba mieszkańców deklarujących zbiórkę odpadów zmieszanych: 12 831 osób

 • Liczba mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę: 3 648 osoby

 

Różnica w podanej liczbie osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących nieruchomości wynika z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy. Na bieżąco prowadzone są z udziałem Straży miejskiej działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

 

VIII. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy.

 

Zakres corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016, poz. 250.) wymaga określenia liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a jednocześnie nie zawarli umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych, tym samym nie wykonują obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (m. in. prawo miejscowe).Na bieżąco prowadzone są z udziałem Straży Miejskiej działania mające na celu przymuszenie właścicieli do zawarcia stosownych umów.

 

IX. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

 

a) Ilość odpadów komunalnych ( bez odpadów ulegających biodegradacji) :

 

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

6 934,869

 

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane selektywnie

134,600

20 03 07

 

Odpady wielkogabarytowe

65,500

15 0102

Opakowania z tworzyw sztucznych

47,600

15 01 07

Opakowania ze szkła

39,950

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

111,000

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

355,000

17 04 05

Żelazo i stal

1,480

Razem

7 689,999

 

b) Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji :

 

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

31,570

 

c) Ilość odpadów przyjętych w PSZO

 

Nazwa i adres punktu

Kod zebranych odpadów komunalnych

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych

Masa zebranych odpadów komunalnych [Mg]

PSZOK- Kryniczno

w Krynicznie 93

55-300 Środa Śląska

15 01 01 

Opakowania z papieru i tektury

183,570

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

113,240

15 01 07

Opakowania ze szkła

98,320

16 02 13

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,615

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

1,715

17 04 05

Żelazo i stal

0,080

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

209,070

 

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 10 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

1,800

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,280

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

144,239

RAZEM

752,929

  

Ogółem ilość odpadów – 8 474,498 Mg w tym 752,929 Mg zebrane w PSZO

 

X. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

a) zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu gminy poddano procesom przetwarzania bez składowania ich na składowiskach odpadów. 

 

 

Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 [Mg]

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu [Mg]

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania [Mg]

Odebranych z terenu miasta

3 678,114

0,0

3 678,114

Odebranych z terenów wiejskich

3 256,755

0,0

3 256,755

Razem

6 934,869

0,0

6 934,869

 

b) odpady zielone poddano procesom przetwarzania – kompostowanie bez składowania ich na składowiskach odpadów. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: 0 %

 

c) pozostałości z sortowania o kodzie 19 12 12 poddano procesom przetwarzania bez składowania ich na składowiskach odpadów.

 

XI. Podsumowanie - poziomy gospodarowania wybranymi rodzajami odpadów osiągnięte w 2016

 

Zgodnie z zapisami ustawy gminy zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (jako odpady BIO).

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów poddanych recyklingowi określono w rozporządzeniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

Zgodnie z załącznikiem do w/w Rozporządzenia, w 2016 r. Gminy zobowiązane były do osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w wysokości co najmniej 18% oraz do osiągnięcia poziomu recyklingu, do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej w wysokości 42%

 

Poziomy ograniczenia deponowania odpadów BIO w stosunku do ilości tych odpadów wytworzonych w roku 1995 [%] określono w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz.676)

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Rozporządzenia, w 2016 r. Gminy zobowiązane były do osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości co najmniej 45%

 

Osiągnięte poziomy zagospodarowania odpadów w 2016 r.:

 

1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: 0 %

2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy wyniósł: 27%

 

3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu gminy wyniósł: 100%

 

W zakresie wszystkich wymaganych poziomów Gmina Środa Śląska wywiązała się z obowiązujących limitów. Odebrane zmieszane odpady komunalne w całości zostały poddane procesom przetwarzania bez ich składowania na składowisku odpadów.

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok

 

I . Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Podstawę do przeprowadzenia Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,stanowią zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9tb w/w ustawy gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli , prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Zakres Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje:

 1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

 2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

 3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

 4. liczbę mieszkańców,

 5. liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,

 6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

 7. ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Analizę opracowano na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli , prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na podstawie innych dostępnych danych związanych z prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Środa Śląska.

 

II. Uwarunkowania prawne.

Zgodnie z Ustawą z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011, nr 152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. podjęte zostały uchwały w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi :

 

 1. Uchwała nr XXV/207/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Środa Śląska”

 2. Uchwała Nr XXX/263/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 maja 2013 r. .w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  Uchwała ustala metodę ustalania opłaty tj od ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz jej wysokość tj.

  13,10 zł/osoby za odebrane odpady zbierane nieselektywnie

  12,00 zł/osoby za odpady zbierane selektywnie.

 3. Uchwała Nr XXV/209/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 4. Uchwała Nr XXX/265/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 maja 2013 r zmieniającą uchwałę Nr XXV/209/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

  Uchwała reguluje obowiązki gminy w stosunku do właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę. W szczególności określa :

  a) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych -nie rzadziej niż co 2 tygodnie

  b) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nieodpłatne przyjmowanie selektywnie zabranych odpadów takich jak: surowce wtórne, które nie mieszczą się w pojemnikach, metale, odpady wielkogabarytowe ( np. meble, urządzenia sanitarne) odpady niebezpieczne (zużyte opony, oleje, akumulatory, baterie, świetlówki, termometry rtęciowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po farbach i chemikaliach odpady elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD i RTV) odpady remontowe wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach, zużyte nośniki informacji (kasety VHS, CD) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów.

  w PSZO czynnym codziennie w dni robocze oraz soboty ( oprócz dni świątecznych) w godzinach od 12. do 20. w okresie od 2 maja do 30 września oraz w godzinach od 10. do 18. w pozostałym okresie.

 5. Uchwała Nr XXXI/274/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 czerwca 2013 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 6. Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Ustawa zobowiązuje gminy do zapewnienia odpowiednich poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania tj.:

 

 1. osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  - poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

  - poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 2. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  - do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

  - do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012, poz. 676)

 

 

III. Przyjęty system odbioru odpadów.

 

System zbierania odpadów będzie odbywa się , w zależności od zadeklarowanego sposobu zbiórki przez właściciela ,jako zbieranie selektywne lub jako zbieranie nieselektywne.

 1. Odbiór odpadów zbieranych nieselektywnie odbywać się będzie w oparciu o pojemniki na odpady zmieszane.

 2. Odbiór odpadów zbieranych z selektywnie, z nieruchomości, polegający na segregowaniu wytwarzanych w gospodarstwie domowym odpadów na dwie grupy: „odpady suche” i „odpady mokre”, w podziale na grupy:

 • `odpady mokre -należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, takie jak: resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, resztki warzyw i owoców, kurz z odkurzaczy, odpady roślinne, trawa, liście, ziemia po kwiatach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, drewno, zabrudzony i mokry papier, itp.; gromadzone w pojemnikach oraz drzewka choinkowe po okresie świątecznym. Odpady "mokre" należy zakwalifikować jako - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.

 • odpady suche–należy przez to rozumieć odpady resztkowe pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów mokrych z odpadów, o gabarytach umożliwiających umieszczenie ich w pojemniku, w tym odpady takie jak: metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, tekstylia, obuwie, fajans, zużyte środki higieniczne np. pampersy, odpady wielomateriałowe itp. gromadzone w pojemnikach z napisem „suche”. Z uwagi na „resztkowy' charakter odpadów suchych, odpady suche sklasyfikowano jako zmieszany odpad komunalny.

 1. Pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych, tj:

 • surowce wtórne, które nie mieszczą się w pojemnikach

 • metale

 • odpady wielkogabarytowe ( np. meble, urządzenia sanitarne)

 • odpady niebezpieczne (zużyte opony, oleje, akumulatory, baterie, świetlówki, termometry

 • rtęciowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po farbach i chemikaliach

 • odpady elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD i RTV)

 • odpady remontowe wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach,

 • zużyte nośniki informacji (kasety VHS, CD)

 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów.

  są przekazywane nieodpłatnie przez właścicieli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO w Krynicznie).

  Przeterminowane leki, zużyte : termometry rtęciowe, baterie oraz nośniki informatyczne ( kasety VHC, płyty CD), to odpady, które należy selekcjonować zbierane również w siedzibie Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS w Środzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 7 codzienne w dni robocze od godziny 7.00 do 15.00.

 1. Okresowe zbiórki w formie tzw. „wystawek krawężnikowych” odpadów wielkogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z harmonogramem, przeprowadzane z częstotliwością nie rzadziej niż:

  a) na terenie miasta Środa Śląska - raz na 2 miesiące;

  b) na terenach wiejskich zabudowanych nieruchomościami wielorodzinnymi - raz na 2 miesiące

  c) na pozostałym terenach wiejskich - raz na kwartał

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych przejęła gmina, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podmiot odbierający odpady dostarcza i wyposaża nieruchomość w pojemniki w ramach świadczonej usługi odbioru odpadów.

 

 

 

IV. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Przetwarzanie to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie odpadów na składowiskach).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

W „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012” określono docelowe granice regionów gospodarki odpadami komunalnymi, ze wskazaniem gmin wchodzących w skład danego regionu.

Zaproponowany kształt regionów ma na celu zapewnienie funkcjonowania na obszarze każdego z nich, instalacji spełniających kryteria dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a także daje pewność poprawnego i efektywnego działania systemu gospodarowania odpadami w województwie, który opiera się na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

 

W województwie dolnośląskim wydzielono sześć regionów gospodarki odpadami komunalnymi:

 • Region Zachodni

 • Region Północny

 • Region Północno-centralny

 • Region Środkowo-sudecki

 • Region Wschodni

 • Region Południowy

 • Region Wschodni

 

Zgodnie z podziałem określonym w WPGO gmina Środa Śląska należy do Regionu Północno - centralnego.

Zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu gminy Środa Śląska przetworzone zostały w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów, istniejących na terenie pólnocno - centralnego regionu :

1. Instalacja do mechaniczno -biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krynicznie

2. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych Chemeko- System Sp. z o.o. Rudna Wielka

W przeważającej ilości zmieszane odpady komunalne trafiły do Instalacji do mechaniczno -biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Kryniczno. Instalacja ta, w pełni zabezpiecza potrzeby związane z przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy. Wydajność instalacji:

105 000 Mg/r - część mechaniczna,

50 000 Mg/r - część biologiczna.

 

 

V. Potrzeby inwestycyjne związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK został utworzony przez firmę TRANS – FORMERS zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy . Odpady komunalne tzw. problematyczne przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede wszystkim rozbudowy selektywnego zbierania odpadów komunalnych o dodatkowe punkty zbierania odpadów tzw. problematycznych.

 

 

VI. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

 

W roku 2014 koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich późniejszego przekazania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania ponosili

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, może być przeznaczona tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które to koszty obejmują:

· odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

· tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

· koszt wyposażenia w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych,

· obsługę administracyjną tego systemu.

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 18.11.2014 r. podpisano z firmą PHK TRANS_FORMERS Wrocław – Umowę Nr WZP 272-38/14 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.01.2015 do 30.12.2016 r.

 

Ogólny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w okresie od 01.01.2015 r. d0 31.12.2015 r. Wyniósł 2 505 329 zł.

Powyższa kwota wynika z następujących kosztów jednostkowych poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych :

 

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w wysokości: 11,34 zł./osobę zamieszkałą, w tym :

- koszt odbiór odpadów – 4,86 zł./osobę zamieszkałą

- koszt zagospodarowania odpadów zbieranych  selektywnie – 6,48 zł./osobę zamieszkałą

b) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w wysokości : 12,42 zł./osobę zamieszkałą, w tym:

- odbiór zmieszanych odpadów komunalnych 4,86 zł./osobę zamieszkałą

- koszt zagospodarowanie zmieszanych odpadów 7,56 zł./osobę zamieszkałą

c) organizacja i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO) – 4 320,00 zł/miesiąc

 

VII. Liczba mieszkańców.

 

Na terenie gminy Środa Śląska, według donych GUS na dzień 312.12.2014 r. zamieszkiwało 19 742 osoby.

 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. ilość mieszkańców zamieszkujących terem gminy, wynikająca ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyniosła 16 558 mieszkańców z czego :

 • Liczba mieszkańców deklarujących zbiórkę odpadów zmieszanych: 12 877 osób

 • Liczba mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę: 3 681 osoby

 

Różnica w podanej liczbie osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących nieruchomości wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy. Na bieżąco prowadzone są z udziałem Straży miejskiej działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

 

VIII. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy.

 

Zakres corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.) wymaga określenia liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a jednocześnie nie zawarli umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych, tym samym nie wykonują obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (m.in. prawo miejscowe).Na bieżąco prowadzone są z udziałem Straży Miejskiej działania mające na celu przymuszenie właścicieli do zawarcia stosownych umów.

 

 

IX. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

 

a) Ilość odpadów komunalnych ( bez odpadów ulegających biodegradacji) :

 

 

INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA3)

 

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odebranych odpadów komunalnych5) [Mg]

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych6)

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

6 401,7

 

R12

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane selektywnie

77,5

R12

20 03 07

 

Odpady wielkogabarytowe

35

R 12

15 0102

Opakowania z tworzyw sztucznych

39,9

R12

15 01 07

Opakowania ze szkła

20,7

R12

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne iniż wymienione w 17 01 06

203,8

R5

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

406

R5

17 04 05

Żelazo i stal

2,6

R12

19 12 12

Inne odpoady z mechanicznej obróbki

53,4

D5

 

 

b) Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji :

 

 

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów5) [Mg]

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji8) nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

161,2

Recykling materiałowy

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

84,2

Kompostowanie

 

c) Ilość odpadów przyjętych w PSZO

 

Nazwa i adres punktu

Kod zebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych4)

Masa zebranych odpadów komunalnych5) [Mg]

PSZOK- Kryniczno

w Krynicznie 93

55-300 Środa Śląska

20 03 07

 

Odpady wielkogabarytowe

129,9

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

90

15 01 07

Opakowania ze szkła

120,9

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

99,5

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 10 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

1,9

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,4

 

 

 

X. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

a) zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu gminy poddano procesom przetwarzania bez składowania ich na składowiskach odpadów.

 

 

Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 5) [Mg]

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu5) [Mg]

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania5) [Mg]

Odebranych z terenów miejskich

3647,8

0,0

3647,8

Odebranych z terenów wiejskich

2753,9

0,0

2753,9

 

b) odpady zielone poddano procesom przetwarzania – kompostowanie bez bez składowania ich na składowiskach odpadów. Pozostałości z sortowania Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: 0 %

 

c) pozostałości z sortowania o kodzie 19 12 12 poddane procesom mechanicznego przetwarzania w ilości 53,4 Mg poddano procesowi unieszkodliwiania poprzez składowanie.

 

XI. Podsumowanie - poziomy gospodarowania wybranymi rodzajami odpadów osiągnięte w 2015

Zgodnie z zapisami ustawy gminy zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (jako odpady BIO).Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów poddanych recyklingowi

określono w rozporządzeniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

Poziomy ograniczenia deponowania odpadów BIO w stosunku do ilości tych odpadów w roku 1995 [%] określono w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., poz.676)

 

Osiągnięte poziomy zagospodarowania odpadów :

 

1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: 0 %

2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy wyniósł: 23%

3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych wyniósł: 100%

 

W zakresie wszystkich wymaganych poziomów Gmina Środa Śląska wywiązała się z limitów. Zdecydowana większość odpadów komunalnych jest poddawana innym niż składowanie procesom przetwarzania. Jedynie niewielki odsetek odpadów powstałych z sortowania odpadów zostaje poddany składowaniu.

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok

 

I . Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Podstawę do przeprowadzenia Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,stanowią zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9tb w/w ustawy gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli , prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Zakres Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje:

 1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

 2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

 3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

 4. liczbę mieszkańców,

 5. liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,

 6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

 7. ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Analizę opracowano na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli , prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na podstawie innych dostępnych danych związanych z prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Środa Śląska.

 

II. Uwarunkowania prawne.

Zgodnie z Ustawą z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011, nr 152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. podjęte zostały uchwały w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi :

 

 1. Uchwała nr XXV/207/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Środa Śląska”

 2. Uchwała Nr XXX/263/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 maja 2013 r. .w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  Uchwała ustala metodę ustalania opłaty tj od ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz jej wysokość tj.

  13,10 zł/osoby za odebrane odpady zbierane nieselektywnie

  12,00 zł/osoby za odpady zbierane selektywnie.

 3. Uchwała Nr XXV/209/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 4. Uchwała Nr XXX/265/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 maja 2013 r zmieniającą uchwałę Nr XXV/209/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

  Uchwała reguluje obowiązki gminy w stosunku do właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę. W szczególności określa :

  a) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych -nie rzadziej niż co 2 tygodnie

  b) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nieodpłatne przyjmowanie selektywnie zabranych odpadów takich jak: surowce wtórne, które nie mieszczą się w pojemnikach, metale, odpady wielkogabarytowe ( np. meble, urządzenia sanitarne) odpady niebezpieczne (zużyte opony, oleje, akumulatory, baterie, świetlówki, termometry rtęciowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po farbach i chemikaliach odpady elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD i RTV) odpady remontowe wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach, zużyte nośniki informacji (kasety VHS, CD) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów.

  w PSZO czynnym codziennie w dni robocze oraz soboty ( oprócz dni świątecznych) w godzinach od 12. do 20. w okresie od 2 maja do 30 września oraz w godzinach od 10. do 18. w pozostałym okresie.

 5. Uchwała Nr XXXI/274/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 czerwca 2013 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 6. Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Ustawa zobowiązuje gminy do zapewnienia odpowiednich poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania tj.:

 

 1. osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  - poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

  - poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 2. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  - do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

  - do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012, poz. 676)

 

 

III. Przyjęty system odbioru odpadów.

 

System zbierania odpadów będzie odbywa się , w zależności od zadeklarowanego sposobu zbiórki przez właściciela ,jako zbieranie selektywne lub jako zbieranie nieselektywne.

 1. Odbiór odpadów zbieranych nieselektywnie odbywać się będzie w oparciu o pojemniki na odpady zmieszane.

 2. Odbiór odpadów zbieranych z selektywnie, z nieruchomości, polegający na segregowaniu wytwarzanych w gospodarstwie domowym odpadów na dwie grupy: „odpady suche” i „odpady mokre”, w podziale na grupy:

 • `odpady mokre -należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, takie jak: resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, resztki warzyw i owoców, kurz z odkurzaczy, odpady roślinne, trawa, liście, ziemia po kwiatach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, drewno, zabrudzony i mokry papier, itp.; gromadzone w pojemnikach oraz drzewka choinkowe po okresie świątecznym. Odpady "mokre" należy zakwalifikować jako - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.

 • odpady suche–należy przez to rozumieć odpady resztkowe pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów mokrych z odpadów, o gabarytach umożliwiających umieszczenie ich w pojemniku, w tym odpady takie jak: metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, tekstylia, obuwie, fajans, zużyte środki higieniczne np. pampersy, odpady wielomateriałowe itp. gromadzone w pojemnikach z napisem „suche”. Z uwagi na „resztkowy' charakter odpadów suchych, odpady suche sklasyfikowano jako zmieszany odpad komunalny.

 1. Pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych, tj:

 • surowce wtórne, które nie mieszczą się w pojemnikach

 • metale

 • odpady wielkogabarytowe ( np. meble, urządzenia sanitarne)

 • odpady niebezpieczne (zużyte opony, oleje, akumulatory, baterie, świetlówki, termometry

 • rtęciowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po farbach i chemikaliach

 • odpady elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD i RTV)

 • odpady remontowe wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach,

 • zużyte nośniki informacji (kasety VHS, CD)

 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów.

  są przekazywane nieodpłatnie przez właścicieli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO w Krynicznie).

  Przeterminowane leki, zużyte : termometry rtęciowe, baterie oraz nośniki informatyczne ( kasety VHC, płyty CD), to odpady, które należy selekcjonować zbierane również w siedzibie Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS w Środzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 7 codzienne w dni robocze od godziny 7.00 do 15.00.

 1. Okresowe zbiórki w formie tzw. „wystawek krawężnikowych” odpadów wielkogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z harmonogramem, przeprowadzane z częstotliwością nie rzadziej niż:

  a) na terenie miasta Środa Śląska - raz na 2 miesiące;

  b) na terenach wiejskich zabudowanych nieruchomościami wielorodzinnymi - raz na 2 miesiące

  c) na pozostałym terenach wiejskich - raz na kwartał

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych przejęła gmina, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podmiot odbierający odpady dostarcza i wyposaża nieruchomość w pojemniki w ramach świadczonej usługi odbioru odpadów.

 

 

 

IV. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Przetwarzanie to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie odpadów na składowiskach).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

W „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012” określono docelowe granice regionów gospodarki odpadami komunalnymi, ze wskazaniem gmin wchodzących w skład danego regionu.

Zaproponowany kształt regionów ma na celu zapewnienie funkcjonowania na obszarze każdego z nich, instalacji spełniających kryteria dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a także daje pewność poprawnego i efektywnego działania systemu gospodarowania odpadami w województwie, który opiera się na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

 

W województwie dolnośląskim wydzielono sześć regionów gospodarki odpadami komunalnymi:

 • Region Zachodni

 • Region Północny

 • Region Północno-centralny

 • Region Środkowo-sudecki

 • Region Wschodni

 • Region Południowy

 • Region Wschodni

 

Zgodnie z podziałem określonym w WPGO gmina Środa Śląska należy do Regionu Północno - centralnego.

Zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu gminy Środa Śląska przetworzone zostały w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów, istniejących na terenie pólnocno - centralnego regionu :

1. Instalacja do mechaniczno -biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krynicznie

2. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych Chemeko- System Sp. z o.o. Rudna Wielka

W przeważającej ilości zmieszane odpady komunalne trafiły do Instalacji do mechaniczno -biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Kryniczno. Instalacja ta, w pełni zabezpiecza potrzeby związane z przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy. Wydajność instalacji:

105 000 Mg/r - część mechaniczna,

50 000 Mg/r - część biologiczna.

 

 

V. Potrzeby inwestycyjne związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK został utworzony przez firmę TRANS – FORMERS zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy . Odpady komunalne tzw. problematyczne przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede wszystkim rozbudowy selektywnego zbierania odpadów komunalnych o dodatkowe punkty zbierania odpadów tzw. problematycznych.

 

 

VI. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

 

W roku 2014 koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich późniejszego przekazania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania ponosili

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, może być przeznaczona tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które to koszty obejmują:

· odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

· tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

· koszt wyposażenia w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych,

· obsługę administracyjną tego systemu.

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 10.06.2013 r. podpisano z firmą PHK TRANS_FORMERS Wrocław – Umowę Nr WZP 272-27/13 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.07.2014 do 30.12.2014 r.

 

Ogólny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w okresie od o1.01.2014 r. d0 31.12.2014 r. wyniósł 2 402 225 zł.

Powyższa kwota wynika z następujących kosztów jednostkowych poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych :

 

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w wysokości: 10,90 zł./osobę zamieszkałą, w tym :

- koszt odbiór odpadów – 4,32 zł./osobę zamieszkałą

- koszt zagospodarowania odpadów zbieranych  selektywnie – 6,48 zł./osobę zamieszkałą

b) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w wysokości : 11,88 zł./osobę zamieszkałą, w tym:

- odbiór zmieszanych odpadów komunalnych 4,32 zł./osobę zamieszkałą

- koszt zagospodarowanie zmieszanych odpadów 7,56 zł./osobę zamieszkałą

c) organizacja i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO) – 3 240,00 zł/miesiąc

 

VII. Liczba mieszkańców.

 

Na terenie gminy Środa Śląska, według ewidencji ludności prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich na dzień 312.12.2014 r. zameldowanych było 19 247 osób.

 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Ilość mieszkańców zamieszkujących terem gminy, wynikająca ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyniosła 17 143 mieszkańców z czego :

 • Liczba mieszkańców deklarujących zbiórkę odpadów zmieszanych: 12 451 osób

 • Liczba mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę: 4 342 osoby

 

Różnica w podanej liczbie osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących nieruchomości wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy. Na bieżąco prowadzone są z udziałem Straży miejskiej działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

 

VIII. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy.

 

Zakres corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.) wymaga określenia liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a jednocześnie nie zawarli umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych, tym samym nie wykonują obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (m.in. prawo miejscowe).Na bieżąco prowadzone są z udziałem Straży Miejskiej działania mające na celu przymuszenie właścicieli do zawarcia stosownych umów.

 

 

IX. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

 

a) Ilość odpadów komunalnych ( bez odpadów ulegających biodegradacji) :

 

INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA3)

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odebranych odpadów komunalnych5) [Mg]

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych6)

Instalacja do mechaniczno -biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krynicznie, Kryniczno 93

55-300 środa Śląska

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

6 171,3

 

R12

Chemeko- System Sp.z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu,Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

11,6

R12

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane selektywnie

96,8

R12

Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych Chemeko- System Sp. z o.o. Rudna Wielka 56-210 Wąsosz

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

8,4

R 12

20 03 07

 

Odpady wielkogabarytowe

33,7

R 12

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

24,6

R12

PHU JAWOR Jarosław Jaworowicz Osiedle Wojska Polskiego 18b/32, Grodzisk Wielkopolski 62-065 Grodzisk Wielkopolski

15 0102

Opakowania z tworzyw sztucznych

3,8

R12

P.H.U. "REKO" Jakub Ciupiński ul.Jana Pawła II 104, Myszków 42-300 Myszków

15 01 07

Opakowania ze szkła

8,6

R12

B.A.J.S. s.c. Kopalnia Piasku Babik B.& Iskra Z. Źródła

ul. Kwiatowa 5

59-330 Miękinia

Kopalnia Pisaku Źródła I

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne iniż wymienione w 17 01 06

117,2

R10

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

382,7

R10

 

b) Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji :

 

Nazwa i adres instalacji, do której przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów5) [Mg]

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji8) nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów

PHU JAWOR Jarosław Jaworowicz Osiedle Wojska Polskiego 18b/32, Grodzisk Wielkopolski 62-065 Grodzisk Wielkopolski

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

127,3

Recykling materiałowy

Chemeko- System Sp.z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu,Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

61,4

Kompostowanie

Przedsiębiorstwo Rodzinne Metra&Metra Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 4-6, Wrocław 54-519 Wrocław

20 02 01

Opady ulegające biodegradacji

30,5

Kompostowanie

 

c) Ilość odpadów przyjętych w PSZO

 

Nazwa i adres punktu

Kod zebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych4)

Masa zebranych odpadów komunalnych5) [Mg]

PSZOK- Kryniczno

w Krynicznie 93

55-300 Środa Śląska

20 03 07

 

Odpady wielkogabarytowe

136,4

17 04 05

Żelazo i stal

2,3

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

154,2

15 01 07

Opakowania ze szkła

31,1

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

0,6

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne iniż wymienione w 17 01 06

49,8

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

13,5

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

1,3

17 01 02

Gruz ceglany

5,5

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,1

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

0,1

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,1

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

0,1

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 10 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

0,9

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,5

 

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych grupach

29,8

 

 

 

X. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

a) zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu gminy poddano procesom przetwarzania bez składowania ich na składowiskach odpadów.

 

 

Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 5) [Mg]

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu5) [Mg]

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania5) [Mg]

Odebranych z terenów miejskich

3 317,0

0,0

3 317,0

Odebranych z terenów wiejskich

2 862,7

0,0

2 862,7

 

b) odpady zielone poddano procesom przetwarzania – kompostowanie bez bez składowania ich na składowiskach odpadów. Pozostałości z sortowania Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: 0 %

 

c) pozostałości z sortowania o kodzie 19 05 99 oraz odpady kodzie 19 12 12 poddane procesom mechanicznego przetwarzania w ilości 1 288,8 Mg poddano procesowi unieszkodliwiania poprzez składowanie.

 

XI. Podsumowanie - poziomy gospodarowania wybranymi rodzajami odpadów osiągnięte w 2014

Zgodnie z zapisami ustawy gminy zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (jako odpady BIO).Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów poddanych recyklingowi

określono w rozporządzeniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

Poziomy ograniczenia deponowania odpadów BIO w stosunku do ilości tych odpadów w roku 1995 [%] określono w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., poz.676)

 

Osiągnięte poziomy zagospodarowania odpadów :

 

1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: 0 %

2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy wyniósł: 20%

3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych wyniósł: 100%

 

W zakresie wszystkich wymaganych poziomów Gmina Środa Śląska wywiązała się z limitów. Zdecydowana większość odpadów komunalnych jest poddawana innym niż składowanie procesom przetwarzania. Jedynie niewielki odsetek odpadów powstałych z sortowania odpadów zostaje poddany składowaniu.