Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gospodarka Odpadami

 >  Gospodarka Odpadami > Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzony przez FBSerwis Wrocław sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie ul. Atramentowa Nr 10 na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w miejscowości Kryniczno Nr 93 ( mapa z lokalizacją PSZO)

Wśród odpadów powstających w gospodarstwach domowych powstają odpady tzw. problematyczne, które należy selekcjonować i dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów tj :

  • odpady niebezpieczne (zużyte opony, oleje, akumulatory, baterie, świetlówki, termometry rtęciowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po farbach i chemikaliach,środkach ochrony roślin, odpady elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD i RTV), zużyte nośniki informacji (kasety VHS, CD),

  • opony,

  • odpady wielkogabarytowe ( zbędne meble, wózki, itp.)

  • surowce wtórne, które nie mieszczą się w pojemnikach,

  • odpady remontowe wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach,

  • odpady zielone z ogrodów, trawa, liście, gałęzie z przycinki drzew itp.


 

Punkt selektywnego zbierania w/w odpadów funkcjonuje na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w miejscowości w Krynicznie 93, gdzie odpady odbierane będą nieodpłatnie od mieszkańców gminy Środa Śląska codziennie oprócz dni świątecznych w godz. od 12 do 20 w miesiącach V-IX i w godzinach od 10 do 18 w pozostałych miesiącach.

Osoby dostarczające odpady do Punktu winny posiadać przy sobie dowód wniesienia ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej