Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gospodarka Odpadami

 >  Gospodarka Odpadami > Jak segregować odpady

 W gospodarstwie domowym segregującym odpady komunalne będą znajdować się dwa pojemniki na odpady – pojemnik na odpady mokre oraz pojemnik na odpady suche.

Pojemniki dostarczy firma odbierająca odpady. Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem dostarczonym mieszkańcom przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów. Częstotliwość opróżniania pojemników uzależniona będzie od ilości wytwarzanych odpadów.

Zatem jeśli mamy już w domu dwa pojemniki, skąd mamy wiedzieć co do nich wrzucać?
Podział jest bardzo intuicyjny. Najogólniej mówiąc, do pojemnika na odpady mokre możemy wrzucać wszystkie odpady
ulegające biodegradacji, natomiast do pojemnika na odpady suche wrzucamy pozostałe odpady komunalne za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, o których mowa poniżej.


Odpady mokre to odpady ulegające biodegradacji, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, takie jak odpady kuchenne, odpady roślinne, a w szczególności:

 • resztki żywności; pozostałości potraw i produktów spożywczych,

 • resztki warzyw i owoców, obierki, itp.

 • fusy po kawie i herbacie,

 • skorupki po jajach, łupiny orzechów,

 • zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne,

 • mokry, zabrudzony papier,

 • rośliny, ziemia po kwiatach. kwiaty cięte i doniczkowe, itp.

 • kurz z odkurzaczy,

 • opakowania drewniane,

 • inne odpady nadające się do kompostowania, czyli ulegające biodegradacji.

 

Odpady mokre są kierowane do zakładów zajmujących się przetwarzaniem odpadów ulegających biodegradacji, czyli na kompostownie lub do biogazowi. Odpady mokre możemy również zagospodarować we własnym zakresie, a otrzymany kompost wykorzystać w ogródku.

Odpady suche to odpady resztkowe pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów mokrych z odpadów, o gabarytach umożliwiających umieszczenie ich w pojemniku, w tym odpady takie jak: tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, papier, tekstylia, szkło, metale plastikowe butelki po napojach ( butelki PET – zgniecione), a także:słoiki, szklanki, pojemniki szklane, fajans itp.

 • opakowania po chemii gospodarczej (np. środkach czystości, szamponie, płynie do kąpieli itp.)

 • opakowania po produktach spożywczych (kubeczki po jogurtach, serkach, tłuszczach itp.)

 • kartony i torebki po mleku, sokach i napojach

 • woreczki foliowe i reklamówki

 • opakowania papierowe suche, makulatura, gazety, zeszyty, książki, zgniecione, opakowania z kartonu

 • folie, zabawki, doniczki itp.

 • styropian opakowaniowy

 • opakowania metalowe i aluminiowe(np. puszki po konserwach, puszki po napojach, opakowania po dezodorantach, szamponach, piankach do golenia itp.)

 • zakrętki od słoików , garnki

 • zużyte środki higieniczne np. pampersy

 • popiół z pieców w poszczególnych mieszkaniach i kominków

Z odpadów opakowaniowych, posiadających nakrętki, należy je odkręcić. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do pojemnika.

Odpady suche trafiają do sortowni, gdzie dzieli się je na odpowiednie frakcje podlegające recyklingowi i następnie kieruje do zakładów zajmujących się odzyskiem.
Jeśli mamy wątpliwość, do którego pojemnika wrzucić odpad – zawsze bezpieczniej jest wrzucić go do odpadów suchych!


 

Należy pamiętać o tym, że niektóre grupy odpadów są objęte selektywną zbiórką w wyznaczonych punktach. Są to odpady, które należy selekcjonować i dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów tj :

 • odpady niebezpieczne (zużyte opony, oleje, akumulatory, baterie, świetlówki, termometry rtęciowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po farbach i chemikaliach,środkach ochrony roślin, odpady elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD i RTV), zużyte nośniki informacji (kasety VHS, CD),

 • opony,

 • odpady wielkogabarytowe ( zbędne meble, wózki, itp.)

 • surowce wtórne, które nie mieszczą się w pojemnikach,

 • odpady remontowe wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach,

 • odpady zielone z ogrodów, trawa, liście, gałęzie z przycinki drzew itp.

   

Aby ułatwić mieszkańcom pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, firma odbierająca odpady zobowiązana będzie do przeprowadzania okresowych zbiórek w formie tzw. „wystawek krawężnikowych”. Przez „wystawki krawężnikowe” rozumie się wystawienie odpadów przed posesję lub altanę śmietnikową w określony dzień, zgodnie z harmonogramem dostarczonym mieszkańcom przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów.

 

W gospodarstwie domowym niesegregującym odpadów komunalne będzie znajdować się jeden pojemnik na odpady niesegregowane, gdzie odpady mokre i suche zbierane będą łącznie.