Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

Wyszukiwarka komunikatów :
12345
Obwieszczenie

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu następujących dokumentów :

1.Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego;

2.Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu i ozonu w powietrzu;

3.Program ochrony powietrza dla strefy miasto Legnica z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu;

4.Plan działań krótkoterminowych z uwagi na wystąpienie ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu substancji w powietrzu.

 

W załączeniu obwieszczenie ( tutaj)

Pomoc w usuwaniu wyrobów zawierajacych azbest

Uprzejmie informujemy, o możliwości wspólnego uczestnictwa w 2015 roku w programie usuwania wyrobów zawierających azbest, znajdujących się w obrębie nieruchomości na terenie gminy Środa Śląska, z wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

AZBEST

Uprzejmie informujemy, o możliwości wspólnego uczestnictwa w 2014 roku w programie usuwania wyrobów zawierających azbest, znajdujących się w obrębie nieruchomości na terenie gminy Środa Śląska, z wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

 

OGŁOSZENIE O OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/2012 z dnia 08.10.2012 r. sprawie ogłoszenia terminu oraz zasad przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Środa Śląska, właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie Gminy Środa Śląska, zwane dalej właścicielami nieruchomości ,zobowiązani są w terminie od 15 października do 29 października 2012 r. do przeprowadzenia na własny koszt i we własnym zakresie deratyzacji na terenie swoich nieruchomości.

 

Komunikat

Burmistrz Środy Śląskiej, uprzejmie informuje mieszkańców, o możliwości adoptowania bezdomnych psów wyłapanych na terenie Gminy Środa Śląska.

Osoby planujące przygarnąć bezdomnego zwierzaka na stałe , proszone są o zgłoszenie tego faktu do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, ul. Plac Wolności 5 , pok. B-10, tel. 71 39 60 718 , 71 39 60 756.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku adoptowania bezdomnego psa, od Gminy Środa Śląska, przyszły właściciel może liczyć na wykonanie na koszt Gminy :

- profilaktycznego szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym oraz odrobaczenia

- sterylizacji suczki

- zwolnienia z opłaty od posiadania psa

oraz ........ na wdzięczność przygarniętego zwierzaka.

AZBEST !!! Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, informuje osoby fizyczne z terenu gminy Środa Śląska, o obowiązku przedkładania Burmistrzowi Środy Śląskiej, corocznie, terminie do 31 stycznia każdego roku, "Informacji o wyrobach zawierających azbest" znajdujących się na terenie nieruchomości będącej w ich władaniu.

Informacja dotycząca dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów zwierających azbest i papę z obiektów budowlanych

Burmistrz Środy Śląskiej zaprasza do składania wniosków o dotacje ze środków budżetu Gminy Środa Śląska na usuwanie wyrobów zawierających azbest i papę z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Środa Śląska. Wszystkie niezbędne informacje wraz z zasadami dofinansowania na usuwanie odpadów zawierających azbest i papę z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska znajdują się na stronie:http://www.srodaslaska.pl/www/40089.xml

Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów zwierających azbest i papę z obiektów budowlanych

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania na usuwanie odpadów zawierających azbest i papę z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska , istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 100% kosztów realizacji przedsięwzięć związanych z załadunkiem, transportem i utylizacją zdemontowanych wyrobów zawierających azbest i papę , z tym, że jednostkowe koszty robót o których wyżej nie mogą przekroczyć: 700zł/t utylizowanych wyrobów azbestowych i 650 zł/t utylizowanej papy.

 

Informacja o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje o  zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000. Szczegółowe informacje dotyczące zamiaru przystapienia do sporządzania projektów planów znajdują się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl.Powstańców warszawy 1, pokój 3020 oraz pod nr telefonu 721 468 852.

 

12345