Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Urząd Miejski > Kodeks etyczny urzędnika

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

PREAMBUŁA
„Chcąc zmusić ludzi,
aby dobrze o nas mówili,
jedyny to sposób czynić dobrze”
Wolter

Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskie stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni się kierować pracownicy Urzędu podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy, a także poza nim.
Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.

I. ZASADY ETYCZNEGO DZIAŁANIA
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro wspólnoty samorządowej i każdego mieszkańca gminy z osobna.
Niniejszy Kodeks wspiera i promuje postępowanie pracowników oparte na wartościach i zasadach: sprawiedliwości, lojalności, szacunku, godności, odpowiedzialności, uczciwości.

1.Pracownicy realizują swoje obowiązki w sposób nie budzący wątpliwości etycznych i zwiększający zaufanie mieszkańców do samorządu, w szczególności zaś:
a)postępują w sposób sprzyjający umacnianiu praworządności i zaufania do organów samorządowych, kreowaniu i utrwalaniu dobrego imienia Urzędu Miejskiego i jak najlepszego wizerunku pracownika samorządowego
b)nie przyjmują żadnych korzyści materialnych lub osobistych ani obietnic tych korzyści
c)wykonują swoją pracę mając zawsze na względzie szacunek i poszanowanie godności klientów oraz współpracowników, wykorzystując w maksymalnym stopniu swoją wiedzę i umiejętności,
d)angażują się w rozwój własnych kompetencji i wiedzy w celu jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie,
e)przedkładają interes wspólnoty samorządowej nad interesy własne, a także środowiska, w którym przebywają,
f)wydają sprawiedliwe i uczciwe decyzje, a przy ich podejmowaniu kierują się literą prawa i interesem wspólnoty samorządowej,
g)podczas realizowania określonej procedury administracyjnej mają obowiązek udzielenia klientowi wyczerpujących informacji, które mogą mieć wpływ na podjętą później decyzję administracyjną,
h)nie unikają przyznania się do własnej pomyłki, są gotowi do poniesienia odpowiedzialności za własny błąd oraz do natychmiastowego naprawienia konsekwencji niewłaściwego zachowania lub niewłaściwej decyzji,
i)zgodnie z prawem, w sposób racjonalny i oszczędny gospodarują budżetem gminy,
j)podczas pełnienia obowiązków powstrzymują się z prezentacją własnych przekonań politycznych

2.W bezpośrednich kontaktach z klientami pracownicy Urzędu wyróżniają się: taktownością, uprzejmością, wysoką kulturą osobistą oraz przede wszystkim życzliwością i dbałością o odpowiednią i rzetelną obsługę klienta, starając się pomóc w szybkim i sprawnym załatwieniu sprawy.
3.Pracownicy są lojalni wobec siebie i odnoszą się z szacunkiem do swoich zwierzchników i podwładnych.

II.PRZEGLĄD I MONITORING KODEKSU ETYCZNEGO
1.Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Miejskiego podlega corocznemu przeglądowi oraz stałemu monitoringowi przez pracowników Urzędu oraz społeczność lokalną.
2.Celem procedury jest podniesienie skuteczności dokumentu i podniesienie prestiżu urzędników jako zespołu osób chcących realnie pracować w oparciu o wewnętrznie uzgodniony i podany do publicznej wiadomości zbiór zasad. Celami pośrednimi są:
poznanie opinii społeczności lokalnej na temat tekstu Kodeksu Etycznego i jego zgodności z praktyką w Urzędzie,
odświeżenie znajomości Kodeksu wśród Urzędników,
potwierdzenie aktualności i ważności Kodeksu,
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy kodeks etyczny wprowadził jakieś zmiany w funkcjonowaniu Urzędu
3.Badania będą przeprowadzane raz w roku – we wrześniu, w następujących formach:
a)ankiety dla klientów Urzędu,
b)ankiety przeprowadzanej wśród wszystkich pracowników Urzędu.
4.Formularze ankiet stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do Kodeksu
5.Sekretarz Gminy opracowuje wyniki badania i formułuje wnioski. Wyniki badań opinii pracowników Urzędu są dokumentem wewnętrznym. W formie raportu przekazane zostaną do wiadomości wszystkim pracownikom. Wyniki przeglądu społecznego w formie raportu publikowane będą na stronie
www.srodaslaska.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

III.ZAKOŃCZENIE
1. Kodeks jest własnością pracowników, którzy go przyjęli i w dniu podpisania go przez pracowników zostanie upubliczniony w celu poinformowania mieszkańców o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
2. Pracownicy nowo przyjmowani mają obowiązek zapoznania się z Kodeksem.
3. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Kodeksie może wystąpić grupa co najmniej 5 pracowników Urzędu.
4. Oryginał Kodeksu znajduje się u Sekretarza Gminy, który odpowiada również za nanoszenie zmian w Kodeksie i udostępnianie go nowym pracownikom Urzędu.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej

Poleć znajomemu Wersja do wydruku