Drukuj

Jakie są opłaty za zajęcie pasa drogowego?


Za zajęcie pasa drogowego pobiera się następujące opłaty

    1. za prowadzenie robót w pasie drogowym -
       przez 1 dzień

  1. zajęcie jezdni o szerokości do 20 % - 3 zł za m2 w ciągu jednego dnia
  2. zajęcie jezdni o szerokości od 20% do 50% - 5 zł za m2 w ciągu jednego dnia
  3. zajęcie jezdni o szerokości powyżej 50% - 8 zł za m2 w ciągu jednego dnia
  4. zajęcie chodnika  2 zł za m2 w ciągu jednego dnia
  5. zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego  1 zł za m2 w ciągu jednego dnia

     2. umieszczenie w pasie drogowym urządzeń  
        infrastruktury technicznej  niezwiązanych
        z potrzebami zarządzania drogami
        lub potrzebami ruchu drogowego:

  1. opłata roczna za umieszczenie urządzeń poza terenem zabudowanym 16 zł za m2
  2. opłata roczna za umieszczenie urządzeń w terenie zabudowanym 40 zł za m2
  3. opłata roczna za umieszczenie urządzeń na mostach 200 zł za m2

    3. umieszczenie w pasie drogowym obiektów
        budowlanych niezwiązanych z potrzebami
        zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
        drogowego oraz reklam
:

  1. za obiekty handlowe i usługowe 0,40 zł za m2 rzutu poziomego obiektu przez 1 dzień 
  2. za reklamy  1,50 zł za m2 powierzchni reklamy przez 1 dzień

     4. zajęcie pasa drogowego na prawach
         wyłączności w celach innych niż wymienione
         w pkt 1-3 - 0,40 zł za m2 przez 1 dzień