Drukuj

Czy można spożywać alkohol w parkach i na placach zabaw?

Nie. Reguluje to ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)