Drukuj

Kto może pomóc gdy wszystkie instancje zawiodą?

Ochronę wolności i praw człowieka i obywatela gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.

Na straży praw człowieka i obywatela okreslonych w konstytucji oraz w innych aktach prawnych stoi:

I. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 

    Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

    Biuro  Terenowe na Dolnym Śląsku mieści się we Wrocławiu,

    ul. Szajnochy, 50 - 076 Wrocław

Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje wnioski wsztskich, którzy uważają, że na skutek działania ( lub zaniechania ) organów władzy, organizacji lub innych instytucji nastapiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

II. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY,

    Aleja Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

Skargą konstytucyjna można zaskarzyć ustawę lub inny akt normatywny, na podstawie którego organ administracji wydał prawomocny wyrok, ostateczna decyzję lub inne prawomocne rozstrzygniecie. Skarga konstytucyjna jest wolna od opłaty sądowej. Skarga musi dokładnie określać zaskarżony akt lub przepis prawa. Skargę oraz wszyskie załączniki należy złożyć w pięciu egzemplarzach.

III. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA 

   Adres : The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe

                F - 67075 Strasbourg Cedex

Podstawowym warunkiem, aby skarga została rozptrzona jest wykorzystanie wszystkich możliwości odwoławczych w kraju. Podstawą skargi przeciwko polskim władzom mogą być wyłącznie czyny, decyzje i fakty, które nastapiły po 30 kwietnia 1993r.

IV. KOMITET PRAW CZŁOWIEKA W GENEWIE

    Adres : The Human Rights Committee       

                 c/o Centre for Human Rights United Nations Office

                 8-14 avenue de la Paix,   1211 Geneva 10, SWITZERLAND

Osoba składajaca skargę do Komitetu Praw Człowieka w Genewie nie ma ograniczeń czasowych w jej złożeniu. Zarzut naruszenia praw człowieka może dotyczyć wszelkich faktów, które nastapiły po wejściu w życie Protokołu Fakultatywnego dla danego państwa, bez względu na upływ czasu. Skarga może być napisana w języku polskim.