Drukuj

Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych ?

1. Osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł
   zwanej dalej,, kryterum dochodowym''

2. Osobie w rodzinie , w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł
    zwanej dalej,, kryterum dochodowym''

3. Rodzinie , w której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego 
    na osobę w rodzinie ( ilość osób w rodzinie  x 514,00 zł)
Oprócz kryterium dochodowego musi wystąpić conajmniej jeden z powodów uzasadniających udzielenie pomocy społecznej tj.sieroctwo,bezdomność,bezrobocie, niepełnosprawność,długotrwała lub ciężka choroba,przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze,trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna