Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Burmistrz

Burmistrz  jest organem wykonawczym Gminy realizującym uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i określanie sposobu ich wykonania, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego, którego jest kierownikiem. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu  Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi. Czwartą osobą wchodzącą w skład "kierownictwa" Gminy jest Skarbnik odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie budżetu.

KALENDARZ BURMISTRZA (link)

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku