Drukuj

Kiedy można wymeldować lokatora ?

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego- art.11 §1 i 2.
formułuje przyczyny z powodu których można wypowiedzieć najem lokalu mieszkalnego.

§1 mówi, że wypowiedzenie możliwe jest tylko z przyczyn wymienionych w tym artykule i jeżeli lokator uprawniony jest do odpłatnego używania lokalu.

§2 wymienia przyczyny wypowiedzenia:
1. Używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową, przeznaczeniem, powodowanie szkód, niszczenie urządzeń rażące i uporczywe wykraczanie przeciw porządku domowemu. Konieczne jest uprzednie upomnienie.
2. W sytuacji gdy najemca w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu za trzy pełne okresy płatności. Tu także konieczne jest uprzednie upomnienie oraz wyznaczenie dodatkowego terminu.
3. Wynajęcie, podnajęc
ie oraz oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części bez zgody właściciela.
4. Używanie lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z remontem lub rozbiórką.

Wypowiedzenie można złożyć nie później niż na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.