Drukuj

jakie dokumenty potrzebne są do zgłoszenia zgonu , kto może zgłosić zgon i w jakim terminie należy to uczynić ?

Zgon osoby należy zgłosić  najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Zgon zgłasza się w urzędzie stanu cywilnego właściwego dla miejsca zdarzenia. Do zgłoszenia zgonu uprawnione są następujące osoby:

- małżonek lub dzieci zmarłego

- najbliżsi krewni lub powinowaci

- osoby zamieszkałe w lokalu w którym nastąpił zgon

- osoby , które były obecne przy zgonie

- administrator domu , w którym nastąpił zgon

- szpital lub zakład , jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakłdzie

Osoba wymieniona na dalszym miejscu obowiązana jest do zgłoszenia zgonu wówczas, gdy osoba przed nią  wymieniona nie może dokonać zgłoszenia

Osoba zgłaszająca zgon powinna złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego  kartę zgonu oraz dokument tożsamości zmarłego. Jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim należy okazać również dowód osobisty współmałżonka. W przypadku zgonu mężczyzny do urzędu stanu cywilnego należy dostarczyć również książeczkę wojskową.