Drukuj

jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia małżeństwa ?

Do wglądu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, czyli dowód osobisty, paszport, lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości. Złożyć należy skrócony akt urodzenia,  dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa lub dowód  jego nieistnienia, pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Nie składa się odpisu skróconego aktu urodzenia jeżeli jest on przechowywany w księgach urzędu stanu cywilnego , w którym ma być sporządzony akt małżeństwa.

Jeżeli osoba pragnąca zawrzeć związek małżeński pozostawała wcześniej w związku małżeńskim, powinna złożyć dowód jego ustania :

- odpis skrócony aktu zgonu (w przypadku wdowy /wdowca)

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa

Cudzoziemiec który będzie zawierał związek małżeński w Polsce powinien złożyć u kierownika urzędu stanu cywilnego :

- dokument stwierdzający tożsamość czyli paszport

- odpis skrócony aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

- dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego

- podpisać zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa