Drukuj

jakie dokumenty należy przedłożyć do zgłoszenia noworodka ?

 Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka  wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej 

 Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka , którego rodzice pozostają w związku małżeńskim, przedstawia dowody osobiste rodziców dziecka i  odpis skrócony aktu małżeństwa (nie przedstawia się odpisu aktu małżeństwa jeżeli akt ten został sporządzony w tym samym urzędzie). W przypadku dziecka nie pochodzacego z małżeństwa matka dziecka zobowiązana jest przedstawić dowód osobisty oraz  swój skrócony odpis aktu urodzenia . Osoba rozwiedziona przedstawia akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie .