Drukuj

Zasady przekraczania granic państw unijnych

(2008-12-15)

Zgodnie z ustawą z 24 września 2010r.. o  ewidencji ludnośc ( Dz.U. z 2010, 2170, 1427 ze zm. )- dowód osobisty jest dokumentem uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej ,państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw,uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.