Drukuj

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

(2018-05-30)

ZARZĄDZENIE NR 127/2018
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 maja  2018r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wsparcie rozwoju ośrodków aktywności społeczno-kulturalnej”.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018, poz.450) ,uchwały Nr LIII/459/17  Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2018, Uchwały Nr LVII/525/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2018r. zmieniającej uchwałę Nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2018 ,Uchwały Nr LXI/551/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2018r. zmieniającej uchwałę Nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2018 oraz Uchwały Nr LXIII/566/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 maja 2018r. zmieniającej uchwałę Nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: „Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” pn. „Wsparcie rozwoju ośrodków aktywności społeczno-kulturalnej”.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz.450 ze zm. ) realizujące statutowe zadania w zakresie tematycznym niniejszego konkursu.

4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1)    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej,
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej,
3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie:
W związku z realizacją Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr LIII/459/17 z dnia 29 listopada 2017r., Uchwała Nr LVII/525/18 Rady Miejskiej w  Środzie  Śląskiej  z dnia 28 lutego 2018 , Uchwała Nr LXI/551/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2018r. oraz Uchwała Nr LXIII/566/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 maja 2018r.) zachodzi konieczność wydania zarządzenia w powyższej sprawie.


   

 

Załącznik do Zarządzenia:

treść ogłoszenia pobierz

Dokumenty do pobrania:

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania


   

 
Burmstrz Środy Śląskiej
Adam Ruciński