Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2018-05-29)


BURMISTRZ  ŚRODY ŚLĄSKIEJ
o g ł a s z a  
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska1. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 902/7, AM-2 o pow. 0,1262 ha położona  we wsi Szczepanów uwidoczniona w księdze  wieczystej KW nr WR1S/00041020/2, przeznaczona   w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.     

Działka położona w zachodniej części miejscowości ma kształt regularny. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi pojedyncza zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa oraz tereny niezabudowane (przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową). Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, nieutwardzoną, a następnie drogą o nawierzchni utwardzonej – częściowo z kostki, częściowo asfaltowej. Posesja jest nieogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana.  
Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 24.303,00 zł.
Wadium wynosi 4.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest  wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00041020/2 są wolne od wpisów.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 7 maja 2018r.
 
Cena wywoławcza nieruchomości do drugiego ustnego przetargu nieograniczonego została obniżona o 25% w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego.  


2. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 121/8, AM-1 o pow. 0,1061 ha położona we wsi Przedmoście uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040469/4, przeznaczona  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przedmoście pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów niezabudowanych (użytkowanych rolniczo) oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. 
Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, położona w południowej części miejscowości.  Teren działki nieogrodzony, porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Najbliższe  otoczenie stanowi działka nr 121/14 - droga wewnętrzna dojazdowa do nowo wydzielanych działek oraz działki niezabudowane nr 121/7 i 121/9. 

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 36.276,00 zł.
Wadium wynosi 4.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest  wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00040469/4 są wolne od wpisów.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 27 marca 2018r.

3.  Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 121/9, AM-1 o pow. 0,1030 ha położona we wsi Przedmoście uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040469/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przedmoście pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. 

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów niezabudowanych (użytkowanych rolniczo) oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. 
Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, położona w południowej części miejscowości.  Teren działki nieogrodzony, porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Najbliższe  otoczenie stanowi działka nr 121/14 - droga wewnętrzna dojazdowa do nowo wydzielanych działek oraz działka niezabudowana nr 121/8 i działka drogowa nr 213 (droga powiatowa). 

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 35.216,00 zł.
Wadium wynosi 4.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest  wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00039674/4 są wolne od wpisów.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 27 marca 2018r.

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:
- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu
- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.
Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.  

Przetarg  na w/w  nieruchomości odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (ratusz) pl. Wolności 1, dnia 12 lipca 2018 roku o godz. 12:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
O wysokości postąpienia na w/w nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.
                                                      
Wadium należy wpłacić do dnia 6 lipca 2018 roku (przy wpłacie wadium należy podać numer działki) na konto Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.
W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,  podlega  zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty  równej cenie  nabycia  nieruchomości  
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie  ustalonym  przez  Burmistrza Środy Śląskiej. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.
Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie  do  publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.
Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 732 lub 746.
Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl.