Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2018-05-24)



ZARZĄDZENIE NR 122.2018
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 24 maaja 201188r.

 



w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze :Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych”.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się, że do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Środa Śląska na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych” w wyniku otwartego konkursu zakwalifikowano podmioty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.     pobierz

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie:
Oferenci spełnili wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Środy Śląskiej nr 99/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych”.
W wyniku ogłoszenia konkursu  na zadanie publiczne wpłynęły 3 oferty, z czego:
1 oferta została odrzucona z przyczyn formalnych,
2 oferty zostały przeznaczone do realizacji zadań publicznych w ramach wsparcia.




Burmstrz Środy Śląskiej
Adam Ruciński