Drukuj

Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

(2018-05-24)

Przedstawiam planowany porządek Obrad:  

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku Obrad.
3. Przyjęcie: protokołu nr LVIII/18 z dnia 16 marca 2018 r., protokołu nr LIX/18 z dnia 28 marca 2018 r. i  protokołu nr LX/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.                                                     
4. Usprawiedliwienia radnych.                                                   
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Środa Śląska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2017 rok:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2017 rok,
2) sprawozdanie finansowe Gminy Środa Śląska,
3) informacja o stanie mienia Gminy Środa Śląska,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2017 rok,
5) opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2017 rok,
6) opinie stałych komisji Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2017 rok,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
6. Absolutorium dla Burmistrza Środy Śląskiej:
1) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
3) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
7. Podjęcie uchwał.   
8. Stanowisko Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej ws. przyjęcia i przekazania informacji w trybie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
9. „45 minut dla Samorządów”.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.              

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Grabowiecki

  

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej w dniu 29 maja 2018 roku

1. Projekt uchwały nr 62/2018 – w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Środa Śląska.
2. Projekt uchwały nr 63/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
3. Projekt uchwały nr 64/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
4. Projekt uchwały nr 65/2018 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
5. Projekt uchwały nr 66/2018 – w sprawie przekazania informacji w trybie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
6. Projekt uchwały nr 67/2018 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2017 rok.
7. Projekt uchwały nr 68/2018 – w sprawie absolutorium.