Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2018-05-21)


BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ
o g ł a s z a  
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska


Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 60/1, AM-25 o pow. 0,1000 ha położona w Środzie Śląskiej przy ul. Legnickej 38B uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00048196/5, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową. Działka położona jest w graniach strefy „B” i „K” ochrony konserwatorskiej oraz strefy „OW” ochrony archeologicznej.

Działka położona w zachodniej części miasta przy drodze wylotowej na Zieloną Górę. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zbudowa mieszkaniową i usługowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, utwardzonej, działka ogrodzona.   

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 84.300,00 zł.
Wadium wynosi 8.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00048196/5 są wolne od wpisów.

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:
- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu
- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.
Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.   

Przetarg  na w/w  nieruchomości odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (ratusz) Pl. Wolności 1, dnia 29 czerwca 2018 roku o godz. 12:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
O wysokości postąpienia na w/w nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.
                                                       
Wadium należy wpłacić do dnia 22 czerwca 2018 roku (przy wpłacie wadium należy podać numer działki) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa  Śląska  Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.
W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej  w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,  podlega  zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty  równej cenie  nabycia  nieruchomości  
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie  ustalonym  przez  Burmistrza Środy Śląskiej. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.
Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie  do  publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.
Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr A- 6, tel. 71 39 60 732 lub 746.
Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl.