Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2018-05-16)

Zarządzenie Nr  111/2018
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 16 maja 2018r.

w sprawie ogłoszenia wyników  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze rewitalizacji pn. „Rewitalizacja Gospodarcza Rynku Dolnego”
 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)  zarządza się, co następuje:
§ 1.Ogłasza się, że do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Środa Śląska na dofinansowanie zadania publicznego w obszarze rewitalizacji pn. „Rewitalizacja Gospodarcza Rynku Dolnego”  w wyniku otwartego konkursu zakwalifikowano następujący podmiot::

Fundacja Dom Pokoju we Wrocławiu
kwota dotacji :   30.000,00 zł


§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie:
Oferent spełnił wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Środy Śląskiej nr 92/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze rewitalizacji pn. „Rewitalizacja Gospodarcza Rynku Dolnego”
W wyniku ogłoszenia konkursu:na realizację  ww . zadania publicznego  wpłynęła 1 oferta, która została przeznaczona do realizacji  w ramach wsparcia.


 

Burmstrz Środy Śląskiej
Adam Ruciński