Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Projekty z dofinansowaniem > Przebudowa targowiska miejskiego

 

 Przebudowa targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej i utworzenie średzkiego rynku rolno-spożywczego

Gmina Środa Śląska realizuje projekt Uruchomienie gminnej komunikacji zbiorowej w gminie Środa Śląska Etap I dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych oraz Poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Przedmiot projektu Gmina Środa Śląska realizuje projekt Przebudowy Targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej i utworzenie średzkiego rynku rolno-spożywczego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzeniem, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.
Beneficjent projektu Gmina Środa Śląska
Cel projektu Celem planowanej operacji jest przebudowa istniejącego targowiska miejskiego i stworzenie sprzyjających warunków handlowych na targowisku miejskim, poprzez wybudowanie całorocznego obiektu wyposażonego w zadaszone i niezadaszone stanowiska handlowe z wyznaczonymi strefami do handlu produktami rolno-spożywczymi i produktami rolno-spożywczymi wyprodukowanymi w systemie rolnictwa ekologicznego i wyposażonym w instalacje odnawialnego źródła energii. Stworzenie nowoczesnego targowiska z dedykowaną przestrzenią handlową dla producentów rolnych oraz uprzywilejowanie tej grupy dzięki wprowadzeniu w regulaminie targowiska zapisów odnoszących się do kosztów wynajmu powierzchni, który będzie o co najmniej 25% niższy od kosztów wynajmu przez inne podmioty oraz nadanie jej pierwszeństwa w wynajmie stanowisk, co pozwoli na skrócenie łańcucha dostaw i promocję na rynku lokalnym, zwiększy w konsekwencji ich konkurencyjność. W związku z przyjętymi założeniami dla niniejszej operacji, inwestycja realizuje także cel określny w PROW 2014-2020.
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowita wartość projektu 2 540 414,63
Wydatki kwalifikowane 1 561 665,36
Kwota dofinansowania 993 687,00
Okres realizacji projektu  do sierpnia 2018 r.

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku