Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Projekty z dofinansowaniem > Średzki Inkubator Przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 

Gmina Środa Śląska realizuje projekt Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości oraz poddziałania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Przedmiot projektu Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu kompleksu budynków, mogącego zapewnić min. 20 przedsiębiorcom odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności usługowej bądź produkcyjnej, a także utworzenia podmiotu, którego głównym zadaniem będzie zarządzanie nowopowstałym kompleksem oraz dostarczanie dodatkowych usług dla firm. Inkubator przedsiębiorczości zakłada powstanie zespołu budynków z funkcją biurową, magazynową i lekką produkcyjną. Zakłada się zagospodarowanie terenu przez jego uporządkowanie, budowę parkingów, ciągów pieszo jezdnych, zagospodarowanie zieleni. Założenie będzie posiadało rozwiązania eksploatacyjne korzystające ze źródeł odnawialnych surowców. Wszystkie budynki zostaną w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na terenie przewiduje się ruch pieszy z uwzględnieniem potrzeb osób poruszających się na wózkach. Dodatkowo, w części południowej przewiduje się parking na 13 samochodów ciężarowych. Sieć strukturalna obejmuje całe założenie i jest zarządzana w budynku biurowym. Teren będzie monitorowany siecią kamer połączoną z nowo powstającym monitoringiem miejskim. Wnętrze budynków również zostanie objęte monitoringiem wewnętrznym. Przy oświetleniu zewnętrznym i wewnętrznym zostaną zastosowane oprawy typu LED. Budynki będą wyposażone także m.in. w system BMS i system kontroli dostępu. Wraz z pracami budowlanymi będzie realizowany proces budowy podmiotu – sp. z o.o. - IOB, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie i zarządzanie ŚIP.
Beneficjent projektu Gmina Środa Śląska
Cel główny projektu Celem głównym projektu jest stworzenie na terenie Gminy Środa Śląska dogodnych warunków rozwoju nowopowstającym oraz już działającym mikro i małym przedsiębiorstwom poprzez wsparcie lokalowe, organizacyjne oraz doradcze.
Cele ogólne projektu

Celami szczegółowymi są:
- wybudowanie na zdegradowanym obszarze o pow. 2ha Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości jako kompleksu budynków: budynek biurowy, magazynowy i produkcyjny,
- powołanie podmiotu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządzającą powstałą infrastrukturą, 
- świadczenie usług doradczo-szkoleniowych odpowiadających zdiagnozowanym potrzebom przedsiębiorców na rynku lokalnym,
- stworzenie preferencyjnych warunków dostępu do powstałej infrastruktury dla podmiotów spełniających określone warunki, 
- stałą analizę potrzeb, problemów gospodarczych oraz możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorców w celu wzmocnienia ich potencjału i pozycji rynkowej, 
- inicjowanie i organizowanie wydarzeń biznesowych promujących lokalnych przedsiębiorców, 
- promowanie i wpieranie przedsiębiorstw innowacyjnych działających m.in. w branżach wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu: mobilność przestrzenna, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, TIK.

Źródło dofinansowania realizacja projektu jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Całkowita wartość projektu 9 509 121,39
Wydatki kwalifikowane 7 730 993,00
Kwota dofinansowania 6 571 344,05
Okres realizacji projektu  06.09.2016 - 31.03.2019

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku