Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Projekty z dofinansowaniem > Termomodernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 20 w Środzie Śląskiej

 

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 20
w Środzie Śląskiej stanowiącego współwłasność gminy Środa Śląska

Gmina Środa Śląska realizuje projekt "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 20 w Środzie Śląskiej stanowiącego współwłasność gminy Środa Śląska" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI.

 

Przedmiot projektu Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 20 w Środzie Śląskiej, działka 110/3 AM-18. Dla przedmiotowego zadania dotychczas opracowano audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej, dokumentację techniczną oraz studium wykonalności. Główną grupą docelową są mieszkańcy wspólnoty (4 gospodarstwa domowe, łącznie 10 osób) w zakresie poprawy jakości powietrza, poprawy jakości życia, prawa do życia w czystym środowisku (prawo człowieka III generacji – prawo pozytywne); Obiekt charakteryzuje się wysokim rocznym zapotrzebowaniem na energię cieplną, wysokim współczynnikiem przenikania ciepła przez okna części wspólnych, wysoką emisją CO2 i pyłów, wysokimi rocznymi kosztami zw. ze zużyciem energii cieplnej i elektrycznej, niskim poziomem komfortu cieplnego budynku oraz niską estetyką. Inwestycja uwzględnia komponenty: termomodernizacyjny (ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana okien w częściach wspólnych), edukacyjny (plakat z informacją o osiągniętym przez projekt efekcie ekologicznym)i zarządzanie energią (wymiana oświetlenia na LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu), a działania w nim ujęte wynikają bezpośrednio z zapisów audytu energetycznego. Wdrożenie działań projektowych umożliwi:
- zaoszczędzenie energii cieplnej na poziomie:245,09 GJ/rok,
- zaoszczędzenie energii elektrycznej na poziomie: 0,578 MWh/rok,
- redukcję emisji gazów cieplarnianych na poziomie 19,606t równoważ. CO2/rok.

Beneficjent projektu Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 20 w Środzie Śląskiej. Gmina Środa Śląska odpowiedzialna jest za realizację projektu.
Cel główny projektu Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 20 w Środzie Śląskiej.
Cele ogólne projektu Cele ogólne projektu obejmują:
– wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Środa Śląska i obniżenie globalnej emisyjności budynków mieszkalnych w Gminie Środa Śląska poprzez zmniejszenie emisji CO2;
– poprawa jakości powietrza w Gminie Środa Śląska poprzez obniżenie emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM10;
– zwiększenie efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego poprzez termomodernizację budynku mieszkalnego przy Daszyńskiego 20 w Środzie Śląskiej;
– obniżenie energochłonności budynku mieszkalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku przy Daszyńskiego 20 w Środzie Śląskiej.
Wymierne wartości dla celów szczegółowych:
– zmniejszenie zużycia energii końcowej w budynku 245,09 GJ/rok
- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem budynku – 19,606 ton ekwiwalentu CO2/rok
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku – 76,623 MWh/rok
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej dla oświetlenia – 0,578 MWh/rok
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 245,09 GJ/rok

Źródło dofinansowania Realizacja projektu jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Całkowita wartość projektu 124 118,42
Wydatki kwalifikowane 123 868,42
Kwota dofinansowania EFRR 105 288,15
Okres realizacji projektu 04.10.2016r. – 15.12.2017r.

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku