Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Projekty z dofinansowaniem > Rewaloryzacja Ratusza w Środzie Śląskiej

 

Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez rewaloryzację zabytkowego średzkiego Ratusza z jednoczesnym wzbogaceniem oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej (Pl. Wolności 3).

Gmina Środa Śląska realizuje projekt "Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez rewaloryzację zabytkowego średzkiego Ratusza z jednoczesnym wzbogaceniem oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej (Pl. Wolności 3)" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, 4.3. Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne – nabór na OSI.

 

Przedmiot projektu Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Środa Śląska i Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej które posiada siedzibę w średzkim Ratuszu przy Placu Wolności 3, 55-300 Środa Śląska. Oba podmioty tj. Gmina i Muzeum Regionalne od lat wspólnie realizują zadania związane z promowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego powiatu średzkiego. Muzeum odpowiadać będzie za prawidłową eksploatację produktów projektu. Zakres projektu obejmuje roboty budowlane związane z rewaloryzacją Ratusza wpisanego do rejestru zabytków pod nr.A/3793/1236 z dn.21.12.1964r., adaptacją dziedzińca stanowiącego element ośrodka historycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr. A/3787/501 z dn.24.08.1959r. oraz zakup wyposażenia (w tym multimedia: infokiosk, bezprzewodowy system dźwiękowego przewodnika, multimedialną scenę zewnętrzną, platformę "Wirtualny spacer po muzeum". Realizacja zadania umożliwi m.in. zwiększenie zainteresowania ofertą kulturalną i dziedzictwem kulturowym, poszerzenie oferty kulturalnej, zapewnienie odpowiednich warunków i nowej przestrzeni do organizacji działań kulturalno-edukacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zlikwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do kultury (podjazd, wirtualna platforma) oraz przede wszystkim możliwe będzie powstrzymanie procesu postępującego niszczenia i przedłużenie eksploatacji zabytkowego obiektu i jego otoczenia (dziedzińca). Wymiernym efektem projektu będzie wzrost liczby odwiedzających, który w 2019r. powinien wynieść 761 odwiedzin/rok. Projekt przyczyni się do aktywizacji lokalnej społeczności oraz zwiększenia identyfikacji z regionem, pozwoli również na utrwalenie ładu przestrzennego uwzględniając kontekst kulturowy i społeczny. Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu zaowocuje wzrostem popytu na usługi około turystyczne i rozwojem przedsiębiorczości.
Beneficjent projektu Gmina Środa Śląska, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu.
Cel główny projektu Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu województwa dolnośląskiego i ich atrakcyjności poprzez rewaloryzację zabytkowego Ratusza wraz z dziedzińcem stanowiącym element ośrodka historycznego miasta Środa Śląska oraz realizację działań z zakresu ochrony, rozwoju i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego. Realizacja zadania podniesie ponadto jakość funkcjonowania Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, jako miejsca ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego.
Cele ogólne projektu Cele ogólne projektu obejmują:
- zwiększenie zainteresowania ofertą kulturalną i dziedzictwem kulturowym Gminy i Miasta Środa Śląska,
- poszerzenie oferty kulturalnej Gminy, zapewnienie odpowiednich warunków do organizacji działań
kulturowo-edukacyjnych, wykorzystanie potencjału średzkich instytucji kultury,
- zlikwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do infrastruktury kulturalnej,
- powstanie obiektu muzealnego o niebanalnym charakterze - jednostki nowoczesnej, wykorzystującej możliwości współczesnej techniki oraz aktualnie dostępne środki przekazu,
- powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturowo - edukacyjnej, poprawa jakości bazy lokalowej instytucji kultury,
- dbałość o miejsca oraz obiekty ważne i ciekawe z punktu widzenia kultury i turystyki.

Źródło dofinansowania Realizacja projektu jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Całkowita wartość projektu 2 888 704,08
Wydatki kwalifikowane 2 888 704,08
Kwota dofinansowania EFRR 2 455 398,47
Okres realizacji projektu 28.08.2015r. – 31.12.2016r.

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku