Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Projekty z dofinansowaniem > Budowa żłobka w Środzie Śląskiej

 

 Budowa żłobka w Środzie Śląskiej

Gmina Środa Śląska realizuje projekt "Budowa żłobka w Środzie Śląskiej" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy

 

Przedmiot projektu Projekt obejmuje budowę żłobka publicznego w Środzie Śląskiej dla 96 dzieci i skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców gminy Środa Śląska, w szczególności dzieci do 3 roku życia oraz ich rodziców/opiekunów prawnych (grupa docelowa). Inwestycja została zrealizowana na działce nr 6/9 AM - 9 obręb: Środa Śląska zlokalizowanej przy ul. Wierzbowej w Środzie Śląskiej(województwo dolnośląskie, powiat średzki). W ramach projektu wykonano następujące prace: roboty ziemne, fundamenty, izolacje fundamentów, roboty murowe, stropy, konstrukcja i pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, tynki i okładziny, posadzki, elewacja, zagospodarowanie terenu, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja, instalacja elektryczna. Projekt obejmuje ponadto wyposażenie obiektu w niezbędne meble i sprzęt, wyposażenie kuchni. Obiekt został wyposażony w zaplecze kuchenne, sanitarne, pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne, szatniowe i magazynowe, w tym, m.in. wózkownię. W ramach projektu utworzono również plac zabaw wraz z niezbędnym wyposażeniem i parking na 13 miejsc, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Beneficjent projektu Gmina Środa Śląska, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu.
Cel główny projektu Utworzenie 53 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia na terenie gminy Środa Śląska, co przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług społecznych związanych z opieką nad dziećmi do 3 roku na obszarze wiejsko-miejskiej gminy Środa Śląska oraz wzrostu aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi.
Cele ogólne projektu Cele ogólne projektu obejmują:
- pomoc rodzicom w wychowaniu i opiece nad dziećmi, poprzez zapewnienie na terenie gminy dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi,
- stworzenie korzystnych warunków do rozwoju dziecka, w tym również dziecka niepełnosprawnego,
- upowszechnienie edukacji wśród dzieci do lat 3 i przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie,
- zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie gminy Środa Śląska wśród osób opiekujących się dzieckiem do lat 3,
- stworzenie na terenie gm. Środa Śląska dogodnych warunków do życia, pracy zawodowej i rozwoju komórki społecznej jaką jest rodzina.
Źródło dofinansowania Realizacja projektu jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3 Maluch – edycja 2016.
Całkowita wartość projektu 4 827 954,23
Wydatki kwalifikowane 4 685 811,42
Kwota dofinansowania EFRR 2 519 560,80
Okres realizacji projektu 28.08.2015r. – 31.12.2016r.

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku