Drukuj

Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

(2018-02-22)

Przedstawiam planowany porządek Obrad:  

                                                                                          
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu: Nr LIV/17 z dn. 28 grudnia 2017 r., Nr LV/18 z dn. 19 stycznia 2018 r., Nr LVI/18 z dn. 31 stycznia 2018 r.,  z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
4. Usprawiedliwienia radnych.
5. Informacja na temat wstępnej analizy przewozów osób realizowanych przez Średzką Komunikację Publiczną.
6. „45 minut dla Samorządów”.
7.  Podjęcie uchwał.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.                         

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Grabowiecki

  

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej w dniu 28 lutego 2018 roku


1. Projekt uchwały nr 18/2018 – w sprawie uchylenia uchwały Nr L/430/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym z dnia 28 września 2017 r.
2. Projekt uchwały nr 19/2018 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.
3. Projekt uchwały nr 20/2018 – w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Środa Śląska publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
4. Projekt uchwały nr 21/2018 – w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska.
5. Projekt uchwały nr 22/2018 – w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska.
6. Projekt uchwały nr 23/2018 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
7. Projekt uchwały nr 24/2018 – w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
8. Projekt uchwały nr 25/2018 – zmieniająca uchwałę Nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
9. Projekt uchwały nr 26/2018 – w sprawie określenia na rok 2018 wykazu podmiotów oraz wysokości i zakresu prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.