Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

ZNAJDZIESZ W BIP
Rada Miejska
Ostatnia sesja
 >  Gmina, miasto > Rada Miejska

LVII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
odbyła się w dniu 28 lutego 2018 roku

Porządek posiedzenia:                                                                                     

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu: Nr LIV/17 z dn. 28 grudnia 2017 r., Nr LV/18 z dn. 19 stycznia 2018 r., Nr LVI/18 z dn. 31 stycznia 2018 r., z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
4. Usprawiedliwienia radnych.
5. Informacja na temat wstępnej analizy przewozów osób realizowanych przez Średzką Komunikację Publiczną.
6. „45 minut dla Samorządów”.
7. Podjęcie uchwał.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

Głosowano nad uchwałami

NazwaOpisUchwalono
LVII/518/18

uchylająca uchwałę nr L/430/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym z dnia 28 września 2017 r.

TAK
LVII/519/18

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym

TAK
LVII/520/18

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Środa Śląska publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego

TAK
LVII/521/18

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska

TAK
LVII/522/18

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska

TAK
LVII/523/18

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

TAK
LVII/524/18

w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

TAK
LVII/525/18

zmieniająca uchwałę nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

TAK
LVII/526/18

w sprawie określenia na rok 2018 wykazu podmiotów oraz wysokości i zakresu prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

TAK
Poleć znajomemu Wersja do wydruku