Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Projekty z dofinansowaniem > E-usługi dla społeczeństwa - etap II

 

 

Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w gminie Środa Śląska Etap II 

 

Gmina Środa Śląska realizuje projekt "Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w gminie Środa Śląska Etap II" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 2 technologie informacyjno – komunikacyjne, 2.1 E- usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1. E- usługi publiczne.

Przedmiot projektu istotą projektu jest rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych świadczonych przez Urząd Miejski w Środzie Śląskiej i awans cyfrowy Urzędu, który umożliwi mieszkańcom gminy Środa Śląska kontakt z urzędem za pośrednictwem między innymi elektronicznych usług publicznych. Projekt swoim zakresem obejmuje kilka kluczowych płaszczyzn, które koncentrują się na stworzeniu przyjaznego środowiska informacji elektronicznej oraz komunikacji i kontaktu elektronicznego z mieszkańcami gminy oraz wszystkimi innymi klientami Urzędu. Projekt zakłada między innymi modernizację przestarzałego i niefunkcjonalnego portalu internetowego oraz biuletynu informacji publicznej, wymianę sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników oraz utworzenie bezpłatnego hot-spotu obejmującego cały Urząd. Jednak kluczowym elementem projektu jest szereg usług elektronicznych na 3 i 5 poziomie dojrzałości, skoncentrowanych tematycznie wokół usług finansowych obsługiwanych między innymi przez planowany do zakupu w ramach Projektu Gminny Portal Podatkowy, jak również przez ogólnokrajową platformę ePuap. Dopełnieniem komplementarności i spójności planowanych do uruchomienia systemów będzie planowany do wdrożenia System Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie planowane do wdrożenie systemy będą dostosowane do wyświetlania i obsługi za pośrednictwem urządzeń mobilnych oraz zintegrowane i współpracujące z funkcjonującymi od lat w urzędzie systemami dziedzinowymi. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych oraz społecznych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urząd.
Beneficjent projektu Gmina Środa Śląska, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu.
Cel główny projektu celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych w Gminie Środa Śląska poprzez zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji publicznych, usprawnienie przepływu informacji oraz promowanie komunikacji elektronicznej między obywatelem a administracją publiczną.
Cele ogólne projektu dzięki realizacji e-usług w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej administracja samorządowa zostanie wyposażona w narzędzia przyczyniające się do jej efektywniejszych działań oraz realizacji koncepcji open government. W ramach projekt przewiduje się m.in. modernizację przestarzałego i niefunkcjonalnego portalu internetowego oraz biuletynu informacji publicznej oraz wdrożenie Gminnego Portalu Podatkowego, co wpływa również na rozszerzenie oferty e-usług publicznych regionu. Powyższe działania będą zatem wspomagać procesy decyzyjne w JST (obejmujące procesy wewnątrz urzędu i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą informacji - tzw. "back office". Ponadto w ramach cross-financingu przewiduje się szkolenie pracowników obsługujących zakupiony sprzęt/oprogramowanie. Projekt przewiduje wprowadzenie e-usług publicznych o stopniu dojrzałości co najmniej 3.
Źródło dofinansowania realizacja projektu jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Całkowita wartość projektu 795 542,37
Wydatki kwalifikowane 795 542,37
Kwota dofinansowania 676 211,02
Okres realizacji projektu  31.03.2016r – 31.03.2018r

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku