Drukuj

Obwieszczenie - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska

(2016-01-19)

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środy Śląska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2020 roku jest kontynuacją przyjętego w uchwale nr XXIII/189/04 w 2004 roku „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Środa”, jak i „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Śląska na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku” uchwalonego w 2011 roku uchwałą nr X/63/11. Dokument został opracowywany zgodnie z zapisami ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji polityki ochrony środowiska, a także z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Środowiska z 2 września 2015 roku. Aktualizacja POŚ została sporządzana przy współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska z wykorzystaniem danych przekazanych przez instytucje, podmioty i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środy Śląska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 roku wyłożonym do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, przy Placu Wolności 5, 55-300 Środa Śląska w godzinach jego urzędowania.

Do dokumentu została sporządzona Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środy Śląska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 roku, która również została wyłożona do publicznego wglądu.

  • Pełna treść dokumentów dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem:

    • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środy Śląska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 roku:

www.atgroupsa.pl/pgn/srodaslaska/pos/dokument.pdf

Wypełniony formularz należy złożyć:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, przy Placu Wolności 5, 55-300 Środa Śląska w godzinach jego urzędowania,

  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, przy Placu Wolności 5, 55-300 Środa Śląska w godzinach jego urzędowania,

  • elektronicznie poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: info-pgn@atgroupsa.pl

w terminie do dnia 9 lutego 2016 r.