Drukuj

Konkurs wiedzy o mieście i regionie pod patronatem Burmistrza Środy Śląskiej

(2012-05-23)

Konkurs wiedzy o Środzie Śląskiej
pod patronatem Burmistrza Środy Śląskiej
Główna nagroda – 800 zł


Organizatorzy:
*Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej – Dział Dziecięcy, Plac Wolności 58;
*Urząd Miejski – Wydział Promocji i Rozwoju Gminy.

Cele konkursu:
* propagowanie obchodów „Dni Środy Śląskiej”;
* promowanie miasta Środa Śląska;
* upowszechnianie  wśród młodzieży wiedzy na temat Środy Śląskiej;
* zainteresowanie młodych czytelników historią oraz przeszłością miasta;
* uczulenie na zmysł artystyczny;
* promocja Biblioteki w regionie;
* zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki;
* stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Temat:
Konkurs składa się z dwóch etapów.
Etap poetycko – twórczy: wiersz- temat jest obszerny, gdyż dotyczy miasta Środa Śląska. Wiersz powinien być słownym obrazem miasta o charakterystycznym dla niego tytule, mile widziane będą wplecione zabytki architektoniczne. Wiersz powinien być dostarczony w dwóch egzemplarzach: w formie papierowej na kartce A4 (napisany komputerowo, czcionka New Times Roman 12) oraz w formie elektronicznej na płycie (płyta powinna być opisana: tytuł wiersza, imiona i nazwiska autorów, klasa, szkoła);
Etap czytelniczy: test – Środa Śląska - wiem o tym mieście wszystko -  jest to wszechstronna wiedza o przeszłości i teraźniejszości miasta.

Uczestnicy:
*Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z gminy Środa Śląska. Dyrektor każdej ze szkół, które zgłoszą swój udział w konkursie zobowiązany jest do wyłonienia klas ze szkoły, które będą reprezentowały placówkę.

Zasady uczestnictwa:
*Prace powinny być wykonane grupowo, tzn. klasa powinna się podzielić na dwie grupy: jedna grupa pisze wiersz, natomiast druga grupa składająca się z 3 osób będzie pisała test;
*Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do siedziby organizatora – Dział Dziecięcy BP w Środzie Śląskiej, wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 25.05.2012 roku oraz uczestnictwo w dwóch etapach konkursu (tutaj można pobrac kartę zgłoszeniową - format PDF);
*W każdej z klas, reprezentujących daną szkołę nauczyciel-wychowawca typuje dwie grupy uczniów

Przebieg konkursu:
*Termin złożenia wiersza – do 31.05.2012 roku;
*Etap czytelniczy odbędzie się 04.06.2012 roku o godzinie 12.00 w Dziale Dziecięcym BP w Środzie Śląskiej;
*Obejmuje obszerną wiedzę na temat miasta Środa Śląska;
(-Żerelik R. (red.)/ Środa Śląska dzieje miasta wina i skarbów. -Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2006. ;
-Kozaczewski T./Środa Śląska.-Zakład Narodowy imienia Ossolińskich -Wydawnictwo ,Wrocław -Warszawa - Kraków 1965
);
*Opracowany jest w formie testu. Test będzie się składał z 45 pytań w formie pisemnej (35 pytań jednokrotnego wyboru, 10 pytań w formie opisowej);
*Czas przewidziany na udzielenie odpowiedzi– 60 minut;
*Test będzie pisany grupowo.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Szkoły, których reprezentanci zostaną nagrodzeni, zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach konkursu. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi po obchodach „Dni Środy Śląskiej”, w poniedziałek 11.06.2012 roku o godzinie 12.00 (w Dziale Dziecięcym).
Informacje o wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej biblioteki www.bpsrodaslaska.pl  oraz na łamach „Expressu Średzkiego” i w „Rolandzie”.

Ocena i punktacja:
*test – 45 punktów;
*wiersz – 15 punktów (tytuł – 5 pkt.; pomysł/treść – 5 pkt.; poprawność stylistyczna – 5 pkt.;)

Uwagi końcowe:
*Dostarczenie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu;
*Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych;
*Prace konkursowe nie będą zwracane;
*Organizatorzy wyłonią autorów/klasy najlepszych prac biorących udział w konkursie;
*Laureatom (klasie) zostaną wręczone nagrody oraz wyróżnienia
*Nagroda przewidziana w konkursie:
Główna nagroda – 800 złotych.
*Nagrodę finansową odbiera wychowawca klasy po spisaniu protokołu konkursowego w kasie Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 58 , w godzinach 8.00-15.30.
*Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Karolina Załęska Dział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej: w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 11.00 do 18.00; w środy w godzinach od 8.00 do 12.00.
Kontakt: tel. 71 397-65-93.