Drukuj

OGŁOSZENIE O OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

(2012-10-15)

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/2012 z dnia 08.10.2012 r. sprawie ogłoszenia terminu oraz zasad przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Środa Śląska, właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie Gminy Środa Śląska , zwane dalej "właścicielami nieruchomości", zobowiązani są w terminie od 15 października do 29 października 2012 r. do przeprowadzenia na własny koszt i we własnym zakresie deratyzacji na terenie swoich nieruchomości t.j. 

 1. wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni w szczególności w narożnikach pomieszczeń i  wzdłuż ścian, na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i  miejscach ich żerowania oraz  umieszczenia  w  miejscach  wyłożenia preparatów napisów ostrzegawczych o treści: "UWAGA!  Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni o nazwie.........!   Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!";
 2. stałego uzupełniania preparatów do zwalczania gryzoni.

Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:

    a) dokonać naprawy  wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. 	otwory w drzwiach, podłogach;
    b) usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni.
Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do  zwalczania gryzoni powinny zostać usunięte.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić upoważnionym służbom przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonania niniejszego Zarządzenia oraz okazać dowód potwierdzający fakt przeprowadzenia deratyzacji, np. rachunek za zakup preparatu do zwalczania gryzoni, umowę z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w zakresie deratyzacji.