Drukuj

AZBEST !!! Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

(2011-08-26)

 Osoba fizyczna, wykorzystująca wyroby zawierające azbest na terenie swoich nieruchomości , jest zobowiązana na podstawie art 162 ust.3 i 4 Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 Nr 129, poz. 902) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 31) do wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w miejscach ich wykorzystywania, poprzez sporządzenie spisu z natury rodzaju , ilości i miejsca ich wykorzystywania.

Wynik inwentaryzacji należy ująć w "Informacji o wyrobach zawierających azbest " sporządzonej w dwóch egzemplarzach na odpowiednim formularzu, który jest do pobrania tutaj

1) jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej Burmistrzowi Brody Śląskiej;
2) drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wzór „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” stanowiącej podstawę do wypełnienia pkt. 8 „Informacji o wyrobach zawierających azbest " znajduje się tutaj

 

Zgodnie Art.346.1.z Prawo ochrony Środowiska „ Kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, II piętro pokój nr B-10, telefon 71 39 60 756, e-mail: ros_kierownik@srodaslaska.pl