Drukuj

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolityej Polskiej.

(2015-10-09)


Wyborca  niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej " pełnomocnictwem do głosowania ".

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, chyba że jedną z osób udzielających pełnomocnictwa jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra  lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli  w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed  wójtem lub innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporzadza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię ( imiona ), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny pesel oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku załazca się:

1.kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię ( imiona ) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię ( imiona ) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania )

3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem- w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Podstawa prawna  ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm. ) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rezczypospolitej Polskiej i do Senatu Rezczypospolitej polskiej, Prezydenta Rzeczypospolietj Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rezcypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz. U. nr 157, poz. 936 )