Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje ogólne |  dyrektor |  cel i zakres działalności |  pracownicy |  Statut |  załatwiane sprawy |

cel i zakres działalności


- Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju
- stymulowanie rozwoju wychowanka
- kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata
- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
- współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej
- organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, stosownie do potrzeb środowiska i możliwości przedszkola/decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Rada Pedagogiczna Przedszkola na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej/w przypadku zmian w stanie zdrowia dziecka, stanowiącym zagrożenie dla pozostałych dzieci RP może podjąć decyzję o skreśleniu takiego dziecka z listy uczęszczających do placówki.