Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje podstawowe |  skargi i wnioski |  Radni |  komisje |  protokoły z Sesji Rady |  Rejestry Honorowy Obywatel Srody Slaskiej |  Przewodniczący Rady |  Wiceprzewodniczący Rady |  dyżury radnych |

skargi i wnioski


 

podstawa prawna 

Rada Miejska rozpatruje skargi zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) oraz Uchwałą Nr VII/83/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.

procedury

Przewodniczący Rady Miejskiej bez zbędnej zwłoki kieruje skargę do Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna rozpatrując skargę przygotowuje projekt stanowiska Rady w sprawie skargi, w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Następnie Rada w formie uchwały rozpatruje skargę, stwierdzając jej zasadność lub nie.

O toku sprawy i terminach związanych ze sprawą strona jest informowana na bieżąco.