Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje podstawowe |  skargi i wnioski |  Radni |  komisje |  protokoły z Sesji Rady |  Rejestry Honorowy Obywatel Srody Slaskiej |  Przewodniczący Rady |  Wiceprzewodniczący Rady |  dyżury radnych |

informacje podstawowe


Rada Miejska w Środzie Śląskiej składa się z 15 radnych, wybranych w wyborach samorządowych odbytych w dniu 16 listopada 2014 roku. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

 

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

 1. Uchwalenie statutu gminy.

 2. Ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

 3. Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Burmistrza.

 4. Uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

 5. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 6. Uchwalanie programów gospodarczych.

 7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.

 8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 • zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady Miejskiej jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,

 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,

 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym.

 1. Określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 2. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań:

 • z zakresu administracji rządowej, które Gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji,

 • z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,

 1. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

 2. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników.

 4. Nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy.

 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

 6. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.


Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

 

Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.